Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

Szolgáltató megnevezése: Best Event Bt.  (a továbbiakban: Adatkezelő)
Törvényes képviselője: Tóth Judit Eszter
Székhelye: 9789 Sé, Deák F. u. 6.
Adószáma: 21939853-1-18
E-mail címe: judit@jetcoaching.hu
Telefonszáma: +36 30 593 2150

2. Az adatkezelés jogi háttere, alapvető fogalmak

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

Adatkezelő jelen szabályzata bármikor megváltozhat – az ügyfeleit, hírlevél olvasóit, valamint a weboldal látogatóit,Adatkezelő értesíti a változásról. Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 Adatkezelő a partnerek, ügyfelek adatai kezelése során betartja a mindenkor hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.), valamint a 2020. évi XXIV. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Kapcsolódó fogalmak:
– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
– személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
– hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
– tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
– adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
– nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
– adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
– adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
– adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
– adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
– a
datfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
– a
datfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi
– adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
– harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
– EGT-Állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez
– harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam
– a
datvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

3. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés célja: az ügyfélekkel, partnerekkel való kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, hírlevélküldés, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlakiállítás és -megőrzési kötelezettség. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban bizonyos adatok kezelését, tárolását és továbbítását jogszabályok teszik szükségessé. 

A kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvételi űrlapon, a kért tájékoztatás megadásához név, telefonszám és e-mail cím szükséges. A szerződéskötéshez név, lakcím, email cím, telefonszám, illetve üzleti ügyfél esetén ezeken felül a vállalkozás adatai (cégnév, székhely, adószám) szükségesek. Az online számla kiállításához név, lakcím/székhely, cég esetén adószám, valamint email cím szükséges. Amennyiben az adatközlő nem a saját adatait adja meg, köteles a megadott adatokkal érintett(ek) hozzájárulását beszerezni.

Az adatkezelés időtartama: az ügyfél által kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén a megadott adatokat csak szerződéskötés esetén, ill. amennyiben nem jön létre szerződés, az ügyfél kifejezett kérésére – esetleges későbbi szerződéskötés céljából kifolyólag – tároljuk. Amennyiben az ügyfél nem tart igényt az adatok tárolására, akkor adatait az adatok tárolásával kapcsolatos visszajelzését követő 48 órán belül töröljük. Szerződéskötés esetén a megadott adatokat 5 évig tároljuk, de az ügyfél kérésére bármikor azonnal töröljük. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.  

3.1. Hozzászólások

Ha a látogató a honlapon hozzászól egy bejegyzéshez, akkor a rendszerünk automatikusan elmenti a hozzászóló hozzászólási adatlapon megadott adatait, valamint a látogató IP címét és a böngészőazonosító karakterláncot a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

3.2. Cookie-k

Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k használatával kapcsolatos elvek összefoglalásának célja, hogy tájékoztatást adjunk a cookie-k vagy ehhez hasonló adattárolási technológiák (a továbbiakban: cookie-k) használatáról a weboldalon. A cookie-k információkat gyűjtenek a honlap látogatóiról, azok eszközeiről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, melyek megjegyzésre kerülhetnek, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát; statisztikai információkat gyűjtenek a weboldal látogatásról; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, utána törlődnek a böngészőből, de Ön a böngésző beállításaiban megváltoztathatja a cookie-k beállításait. Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök >> Beállítások >> Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

A cookie-k kis adatcsomagok, amelyeket a használt webböngésző tárol a számítógépén, hogy ezzel megőrizzen bizonyos információkat. Amikor legközelebb ugyanarról a számítógépről felkeresi weboldalunkat, a cookie-kban tárolt információk visszakerülnek vagy a mi weboldalunkra (“első fél cookie”), vagy pedig egy másik weboldalra, ahova a cookie tartozik (“harmadik fél cookie”). Az eltárolt és visszaküldött információ révén a felkeresett weboldal felismeri, hogy Ön már meglátogatta azt a bizonyos weboldalt a számítógépen használt böngészővel. Ezt az információt mi arra használjuk, hogy weboldalunkat optimális módon jelenítsük meg. Ilyen értelemben csak a számítógépen levő cookie-t azonosítjuk. Személyes adatait pedig csak akkor tároljuk, ha ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Hozzájárulás a cookie-k használatához

Az olyan cookie-kat, amelyek nem feltétlenül szükségesek weboldalunk szolgáltatásainak igénybevételéhez, csak akkor használjuk, ha ebbe előzetesen beleegyezett. Ha aktívan használja weboldalunkat, és a cookie-felirat megjelenése után is folytatja a böngészést, ezzel hozzájárulását adja a cookie-k használatához. Bármikor megváltoztathatja a cookie-k használatára vonatkozó beállításokat, bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az egyéni cookie-kategóriákat. Arról, hogy hogyan tudja a böngészőben általában kikapcsolni a cookie-kat, további információt talál alább.

A cookie-k típusai

A használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti” (session cookie), amelyek törlődnek, amikor Ön befejezi a böngészési munkamenetet. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Emellett van néhány hosszú érvényességű süti, amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük. A sütik nem okoznak kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat. 

Céljuk és működésük alapján a cookie-k a következő kategóriákba sorolhatók:

Feltétlenül szükséges cookie-k: a feltétlenül szükséges cookie-k garantálják azoknak a funkcióknak a működését, amelyek nélkül nem tudná megfelelően használni a weboldalunkat. Ezeket a cookie-kat csak mi használjuk, ezért ezek “első fél cookie-k”. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt összes információ a saját weboldalunkra kerül. A feltétlenül szükséges cookie-k teszik lehetővé például, hogy ha egy honlapon belépést követően különböző aloldalakra kattint, folyamatosan regisztrált felhasználóként érzékelhető lesz, és ne kelljen mindig újra belépnie, ha egy új aloldalt nyit ki. Ez csak példa, oldalunkon nem szükséges regisztráció. 

A feltétlenül szükséges cookie-k használata a weboldal látogatójának beleegyezése nélkül is lehetséges. Ezért a feltétlenül szükséges cookie-kat nem lehet egyénileg ki- és bekapcsolni. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha olyan cookie-ról van szó, amelynek használatához a beleegyezés szükséges, ilyenek a funkcionális és a teljesítményjavító cookie-k. Azonban bármikor lehetősége van, hogy általánosságban kikapcsolja a cookie-kat a böngészőjében.

Feltétlenül szükséges cookie: Session ID típusú JSESSIONID cookie. A session cookie-k ideiglenesen tárolódnak a böngésző memóriájában, és törlődnek a böngésző bezárásakor. Segítik a weboldal lehető leggyorsabb és leghatékonyabb működését a böngészőben.

A kikapcsolható cookie-k közül oldalunk a a Google Analytics cookie-jait használja. Csak anonim információkat gyűjtenek, így például nem képesek követni a mozgást más weboldalakon. Weboldalunkon a Google Analytics cookie-jai (_ga, _gid és _gat) használtak, melyek a látogató nem személyes adatait statisztikai céllal gyűjti. A látogatók teljesen anonim, beazonosításra alkalmatlan módon egy véletlenszerű azonosítóval (például 12345.67890) kerülnek megjelenítésre a tárolt információkkal. Ezek a cookie-k hosszabb élettartamúak, például a visszatérő látogatások statisztikai célú gyűjtése miatt. A Google Analytics és a weboldal semmilyen személyes adatot nem gyűjt vagy tárol a látogatókról. Weboldalunk hirdetési vagy remarketing cookie-kat nem használ, csak analitikai célú cookie-kat. További részletek: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat? 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást? 

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti. A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat: 

http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11%5
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]  

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Szabályzat tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Szabályzatról a Felhasználó a Weboldal „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Kapcsolati űrlapok

A kapcsolati űrlapok az ügyfelelek kapcsolatfelvételére szolgálnak. A kapcsolati űrlapokon jellemzően az alábbi személyes adatokat kell megadnia a látogatónak: név, telefonszám, email cím. Ezeket az adatokat – a későbbi egyszerűbb kapcsolattartás érdekében – 5 évig tároljuk, de az ügyfél kérésére személyes adatait azonnali hatállyal töröljük.

Embedded content from other websites

 

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

 

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

 

Analytics

 

Who we share your data with

 

How long we retain your data

 

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

 

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
A tájékoztatáshoz való jog (adatkezelési tájékoztató), a hozzáféréshez való jog (tájékoztatás kérésre arról, hogy történik-e rá vonatkozóan adatkezelés), az adatok helyesbítéséhez való jog (az érintett kérésére a kezelt adatok pontosítása), az adatok törléséhez való jog (bármikor kérheti adatai törlését), az adatkezelés korlátozásához való jog (például jogvitás esetben kérhető korlátozás a kezelésben), az adathordozhatósághoz való jog (kérésre a kezelt adatokat géppel olvasható formátumban pl. .doc megkapja, és jogosult az adatok továbbítására más adatkezelő részére), a tiltakozáshoz való jog (bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen).

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 72 órán belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben)

2.6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő részéről bejelentési kötelezettsége keletkezik a személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen jogsértések esetén, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül az Adatkezelő tudomásszerzését követően. Amennyiben ez nem okoz nagy sérelmet az érintettnek, úgy a bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé kell megtenni. Az érintett értesítése vélhetően nagy kockázatot jelentő adatsértés esetében szükséges (pl. banki hozzáférések kiszivárgása).

 

Where we send your data

 

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

 

Your contact information

 

Additional information

 

How we protect your data

 

What data breach procedures we have in place

 

What third parties we receive data from

 

What automated decision making and/or profiling we do with user data

 

Industry regulatory disclosure requirements

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor, miután az adatokra az ügyfélkapcsolat, szolgáltatás teljesítése, számlázás és szerződéskötés kivételével semmilyen más tevékenységünkhöz nincs szükség. Nem gyűjtünk és tárolunk adatokat, nem alkalmazunk hírlevél küldést, sem egyéb, más vagy promóciós célú kezelésre sem kerül sor.

 

2.4. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2.7. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek a marketingtevékenységével összefüggő adatkezelését kell bejelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Az Infotv. 65. § (3) bekezdése alapján az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel, az adatkezelés célja az érintett számára ismert, a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel és az adatok nem kerülnek ki a kezelésünkből, melyekre tekintettel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást az adatkezelésről.